La Fundació té per objecte orientar les habilitats i estimular els esforços conjunts de la joventut, amb el propòsit d’impulsar el benestar econòmic, social i cultural de la comunitat, mitjançant quatre àrees d’actuació: Formació, Promoció econòmica, Social i internacional.

El Patronat està format per un mínim de cinc (5) persones i un màxim de set (7) persones. L’elecció dels patrons es fa d’acord amb els darrers cinc/set Presidents de la Federació Catalana de Joves Cambres, inclòs el President actual. En cas de renúncia d’un d’ells entrarà a formar part del Patronat el President de la Federació Catalana de Joves Cambres de l’any anterior. És condició indispensable per ser membre del Patronat de la Fundació ser membre de ple dret d’una de les Joves Cambres de Catalunya.

El Patronat escollirà lliurement els beneficiaris de la Fundació d’acord amb criteris d’imparcialitat i discriminació entre totes aquelles persones físiques i jurídiques vinculades amb l’àmbit d’actuació de la Fundació, sense que existeixin beneficiaris concrets ni determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que se’n derivin. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir o que compleixin els requisits específics que, complementàriament pugui acordar.

 

Col·laborar amb un donatiu té molts avantatges, tant per persones físiques com jurídiques:

PERSONES FÍSIQUES
Primers 150€: Deducció 80%
Excés de 150€: Deducció 35%
Per un donatiu recurrent amb excés de 150€, si aquest és igual o creixent cada un dels anys, a partir de l’any 4 el 35% passa al 40%.
PERSONES JURÍDIQUES
Donacions generals: Deducció 35%
Donacions recurrents: Deducció 40%
Igual que per persones físiques, aplica si el donatiu a l’entitat és igual o creixent cadascun dels anys, a partir de l’any 4 el 35 % passa al 40%

 

  • Realitzar la donació mitjançant compte corrent de la Fundació Privada de Joves Cambres:
  • IBAN: ES30 3025 0011 7614 0014 9418
  • Enviar email a [email protected] amb les vostres dades fiscals i el comprovant de pagament. 

O si ho preferiu, o teniu dubtes, podeu escriure’ns a [email protected] o contactar amb nosaltres al 665930420 i us atendrem. 

 

Gràcies per col·laborar amb nosaltres!

 

 

 

 

 

  1. Aportació de documentació
    1. Breu memòria descriptiva del programa i pressupost del mateix.
    2. Full de donacions degudament complimentat (enllaç)
    3. Es lliurarà la memòria econòmica i de l’activitat realitzada, un mes després d’haver realitzat l’activitat per la qual s’ha sol·licitat la col·laboració.