La Fundació té per objecte orientar les habilitats i estimular els esforços conjunts de la joventut, amb el propòsit d’impulsar el benestar econòmic, social i cultural de la comunitat, mitjançant quatre àrees d’actuació: Formació, Promoció econòmica, Social i internacional.

El Patronat està format per un mínim de cinc (5) persones i un màxim de set (7) persones. L’elecció dels patrons es fa d’acord amb els darrers cinc/set Presidents de la Federació Catalana de Joves Cambres, inclòs el President actual. En cas de renúncia d’un d’ells entrarà a formar part del Patronat el President de la Federació Catalana de Joves Cambres de l’any anterior.És condició indispensable per ser membre del Patronat de la Fundació ser membre de ple dret d’una de les Joves Cambres de Catalunya.

El Patronat escollirà lliurement els beneficiaris de la Fundació en base a criteris d’imparcialitat i discriminació entre totes aquelles persones físiques i jurídiques vinculades amb l ́àmbit d ́actuació de la Fundació, sense que existeixin beneficiaris concrets ni determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que se ́n derivin. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir o que compleixin els requisits específics que, complementàriament pugui acordar.

 • Enviar email a [email protected] amb el següent formulari omplert (enllaç)
 • Realitzar la donació
  • Mitjançant compte corrent de la Fundació Privada de Joves Cambres:
   • IBAN: ES52 2100 0805 8002 0073 2570
  • Mitjançant pagament online:

 

 

 

 

 

 1. Aportació de documentació
  1. Breu memòria descriptiva del programa i pressupost del mateix.
  2. Full de donacions degudament complimentat (enllaç)
  3. Es lliurarà la memòria econòmica i de l’activitat realitzada, un mes després d’haver realitzat l’activitat per la qual s’ha sol·licitat la col·laboració.